Bel Advocats és un despatx que ofereix serveis jurídics, d’una banda en l’àmbit del Dret administratiu, en totes les seves facetes, i de l’altra, en l’àmbit del Dret penal i del Dret privat.

Els professionals que conformen el Departament de Dret Administratiu gaudeixen d’una llarga experiència tant en l’exercici lliure de la professió com en l’àmbit de l’Administració Local i de l’Administració de l’Estat, i això els permet desenvolupar la seva tasca en qualsevol dels àmbits que conformen el que es

coneix com a Dret administratiu: urbanisme, contractes, medi ambient, drets fonamentals, serveis públics, telecomunicacions, projectes normatius.

Per la seva banda, el Departament de Dret Privat i de Dret Penal, mercès a l’experiència dels seus membres en l’exercici de la professió i en l’àmbit de l’Administració de Justícia, permet prestar assessorament i defensa jurídica civil (contractes, família, responsabilitat civil, drets reals), mercantil (contractes, dret concursal) i penal.

DRET ADMINISTRATIU

El Departament de Dret Administratiu de Bel Advocats assessora a empreses privades i institucions públiques en matèries d’aquesta disciplina jurídica com el dret urbanístic, sector regulats (energia, telecomunicacions, seguretat industrial, sector audiovisual …), responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública, funció publica, domini públic, Dret local, contractació administrativa, medi ambient, entre altres

En aquest sentit, Bel Advocats té establerts acords de col·laboració professional de caràcter permanent amb diferents entitats públiques (administració autonòmica, diputacions catalanes, ajuntaments, consorcis urbanístics, altres consorcis locals,…) i empreses públiques de Catalunya.

Pel que fa als sectors regulats (energia, telecomunicacions, sector audiovisual, seguretat industrial…), la nostra activitat d’assessorament s’adreça tant a operadors privats, com a les administracions competents i organismes reguladors.

També Bel Advocats dedica la seva activitat a l’àmbit de les concessions i contractes públics (abastament d’aigua, transports, concessions hidràuliques, contractes d’obra, peatges a l’ombra, contractes de lease back, subministraments, etc), assessorant a empreses adjudicatàries o licitadores d’aquests contractes, així com a les administracions contractants.

En matèria urbanística, la nostra activitat es concreta en el planejament urbanístic, preparació i negociació de convenis urbanístics, preparació d’instruments de gestió urbanística, llicències urbanístiques i disciplina urbanística tant a empreses privades com a Administracions actuants, assessorant també a empreses públiques dedicades a la regeneració urbanística de determinades zones urbanes vinculades al bastiment d’importants infraestructures.

També és un aspecte prioritari de treball del nostre Departament l’aplicació de la normativa mediambiental en matèria d’abocadors, de contaminació sonora com a conseqüència de l’acció d’infraestructures aeronàutiques, entre altres.

Finalment, l’activitat del Departament de Dret Administratiu del nostre despatx té una clara vessant institucional amb la realització, per compte de diferents administracions públiques, de projectes normatius, constitució d’entitats municipals descentralitzades i realització de dictàmens sobre el repartiment de competències en diferent matèries com el dels recursos hidràulics, aigües, ports, medi ambient, transports, energia, telecomunicacions o Administració de Justícia.

DRET PRIVAT I DRET PENAL

Bel Advocats mitjançant el Departament de Dret Privat i de Dret Penal, ofereix serveis jurídics en l’àmbit de la litigiositat, tant pel que fa a les matèries pròpies del Dret privat com del Dret penal.

Dins del Dret Privat, Bel Advocats intervé en litigis judicials en les diferents branques civils i mercantils.

Dins la litigiositat civil tenim experiència en les matèries pròpies del Dret de família, tant qüestions matrimonials com de filiació; també en l’execució i resolució de contractes civils (arrendaments, prestacions de serveis, compravendes…); en l’àmbit de la protecció dels drets fonamentals i dels drets de la personalitat; en la defensa dels drets reals, tant el dret de propietat com dels drets reals limitats, i per últim en matèries successòries.

Pel que fa al Dret mercantil, Bel Advocats, intervé com administrador concursal per nomenament judicial en concursos de creditors, i té experiència en la presentació i seguiment de concursos, així com en l’exercici d’accions derivades del dret societari, i en l’execució de contractes mercantils.

En el seu afany d’oferir un assessorament complert, el Departament de Dret Privat i de Dret Penal de Bel Advocats també intervé en procediments penals en la defensa dels interessos de persones i societats, tant quan es tracta d’exercir l’acció com de defensar-se en front de la mateixa. En matèria penal, el Despatx compta amb una àmplia experiència en qüestions de Dret fiscal, també en temes de seguretat i salut en el treball i accidents laborals i, en general, en totes aquelles qüestions que es coneixen com a Dret penal econòmic; si bé oferim serveis jurídics complerts en aquest àmbit.

Por lo que respecta al Derecho mercantil, Bel Advocat, interviene como administrador concursal por nombramiento judicial en concursos de acreedores, y tiene experiencia en la presentación y seguimiento de concursos, así como en el ejercicio de acciones derivadas del derecho societario, y en la ejecución de contratos mercantiles.

En su afán de ofrecer un asesoramiento completo, el departamento de Derecho Privado y Derecho Penal de Bel Advocats también interviene en procedimientos penales en la defensa de los intereses de personas y sociedades, tanto cuando se trata de ejercer la acción como cuando se trata de defenderse frente a la misma. En materia penal el Despacho cuenta con una amplia experiencia en cuestiones de Derecho fiscal, también en temas de seguridad y salud en el trabajo y accidentes laborales y, en general, en todas aquellas cuestiones que se conocen como Derecho penal económico; si bien ofrecemos servicios jurídicos completos en este ámbito.